vrch 8


Typ hnojiva Balenie  Cena s DPH
NPK 15-10-10 25 kg € 17,50  
NPK 15-10-10   5 kg €  4,00  
NPK 15-15-15 +7SO3+Zn 50 kg € 30,00  
NPK 15-15-15 +7SO3+Zn 25 kg € 18,00  
NPK 14-10-20 + 10SO3  (zemiakové hnojivo) 25 kg € 15,00 
NPK 12-12-17+2MgO + 12SO3 + B+ Zn (zemiaky + iná zelenina) 25 kg € 17,00
Sulfat NPK 13-13-13 (zemiakové hnojivo) 25 kg € 19,00
Sulfat NPK 13-13-13 (zemiakové hnojivo) 5 kg € 4,50
Liadok 27% 50 kg € 21,00  
Liadok 27% 25 kg € 13,00
Liadok 27%   5 kg € 4,00  
Síran draselný 25 kg € 31,00  
Síran draselný   5 kg € 7,00 
Síran amónny 21% N 25 kg € 14,00
Síran amónny 21% N 5 kg € 4,00 
Cererit 8-13-11 + stopové prvky  5 kg € 5,50
Cererit 8-13-11 + stopové prvky 25 kg € 25,00
Superfosfát 18% P205 5 kg € 4,00
Superfosfát 18% P205 25 kg € 16,50
Draseľná soľ 25 Kg € 18,00
Draseľná soľ 5 kg € 4,00
TRAVSTAR trávnikové hnojivo 5 kg € 4,50
TRAVSTAR trávnikové hnojivo 25 kg € 21,50
Ovčie hnojivo 15 kg € 20,00