Obchodné Podmienky internetového obchodu www.sadbovezemiaky.sk

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Agriana, s.r.o., so sídlom Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou, zapísaná 8. marca 2007, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17612/R (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim,  ktorým je každá fyzická a právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár  s objednavkou tovaru  (produktu/ ov a služby/ ieb).

Kontaktné údaje predávajúceho:

Agriana s.r.o.
Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou  95701
IČO: 36749711
DIČ: 2022355544
IČ DPH: SK2022355544
Bankove spojenie: SK88 0200 0000 0022 7792 7254
Spoločnosť je zapísaná 8. marca 2007, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17612/R
e-mail: objednavky@sadbovezemiaky.sk
Tel: 00421 (0) 387 602 398
Tel: 00421 (0) 911 920 398

1. Spôsob objednávania

Objednávku tovaru cez internetový obchod www.sadbovezemiaky.sk je možné urobiť viacerými spôsobmi. Prvý spôsob je on-line priamo na našej stránke cez Eshop. Druhý spôsob je priame zaslanie objednávky cez e-mail na našu e-mailovú adresu: objednavky@sadbovezemiaky.sk

K akceptácií objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvorniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaneho tovaru. Predávajúci negarantuje cenu tovaru , ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru. Po odoslaní objednávky  na Vami zaslaný email  bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďaľšie  informácie o stave Vašej objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

2.1 Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň prijatia objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas preprav.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu za dohodnutých podmienok, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

2.2 Nezodpovedáme za:

 • Za poškodenie zásielky zavinené externou kuriérskou službou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené externou kuriérskou službou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3.Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň prijatia objednávky dodávateľom.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne  označené  ako akcia alebo výpredaj. Platnosť  zvýhodnených

4. Ceny tovaru

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri zemiakoch, 20% pri ostatných produktoch a službách – presná sadzba je uvedená vždy na pokladničnom doklade).

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v emaili potvrdzujúcom prijatie  objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až uhradením zásielky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je pokladničný doklad.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Dodacia lehota vychádza z aktuálnej dostupnosti tovaru na sklade u nás a u dodávateľov. Jej dĺžka sa môže pohybovať od 24 hodín do 90 pracovných dní.  V prípade vypredania odrôdy sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme ako predávajúci informovať hneď, ako bude mať bližšie informácie k dostupnosti danej odrody. Môže sa však stať, že napriek nášmu maximálnemu úsilu , je zvolený tovar dočasne, alebo úplne vypredaný, o čom sme povinní Vás informovať.

6. Termín dodania

Dodacia lehota je v zmysle vyššie uvedeného v bode 5. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne.  V prípade mrazov sa dodacia doba môže mierne predĺžiť, nakoľko sa snažíme tovar ochrániť pred znehodnotením spôsobené mrazovým poškodením. Presný termín dodania si s Vami vopred odsúhlasíme 1 až 2 dni pred expedovaním zásielky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte v dohodnutý deň, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame vlastnou dopravou alebo kuriérskou službou ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

Tovar zasielame:

 • Prostredníctvom vlastného rozvozu našej spoločnosti podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.sadbovezemiaky.sk v sekcii doprava.
 • Prostredníctvom Kuriérskej služby podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.sadbovezemiaky.sk v sekcii doprava.
 • Je možný aj osobný  odber, prevzatím tovaru  v sídle spoločnosti Agriana s.r.o.: Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou 95701.

8. Poštovné a cena dopravy

Poštovné a cena dopravy sú uvedené na stránke www.sadbovezemiaky.sk v sekcii doprava.

Osobné vyzdvihnutie je bezplatné na adrese:  Agriana s.r.o: Mila Urbana 18, 95701 Bánovce nad Bebravou (predajňa U PETRA)

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru . Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese objednavky@sadbovezemiaky.sk

10. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie objednávky nám zašlite na e-mailovú adresu objednavky@sadbovezemiaky.sk alebo nám zrušenie oznámte telefonicky na jednom z uvedených telefónnych čísel 00421 (0) 387 602 398 alebo  00421 (0) 911 920 398. Obratom Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.

11. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

V prípade, že Vám tovar nevyhovuje máte právo ako spotrebiteľ (súkromná osoba) na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na e-mailovú adresu objednavky@sadbovezemiaky.sk alebo na korešpondenčnú adresu:  Agriana s.r.o., sídlo: Mila Urbana 18, 95701 Bánovce nad Bebravou.  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Zakúpený tovar nám zašlete v pôvodnom stave ako pri prevzatí na vlastné náklady  spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu: Agriana s.r.o, Mila Urbana 18, 95701, Bánovce nad Bebravou.   Ako predávajuci si vyhradzujeme právo neprebrať zásielky zaslané formou dobierky. Tovar môžete vrátiť aj osobne predávajúcemu na uvedenú adresu.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 dní odo dňa prijatia  vráteného tovaru.

V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale  s vysačkami.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy , ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

13. Reklamácie

13.1 Pred prevzatím a zaplatením zásielky, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci kuriérskej služby poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Za škody spôsobené pri preprave externou kuriérskou službou nezodpovedáme a reklamácie nepríjimame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

13.2 Reklamácia sa vzťahuje len na:

Preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

13.3 Reklamácia sa nevzťahuje :

 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru pri preprave externou službou

13.4 Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti šo najskôr prostredníctvom e-mailu na objednavky@sadbovezemiaky.sk  alebo telefonicky na na jednom z uvedených telefónnych čísel 0387 602 398 alebo  0911 920 398.
 • Ak tovar vykazuje vady, môžete uplatniť reklamáciu spísaním reklamácie a následným odovzdaním alebo zaslaním poštou na adresu Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou 95701 alebo elektronickou poštou na objednavky@sadbovezemiaky.sk

V reklamácií uvediete nasledujúce údaje:

 • Meno, Priezvisko, Adresu,
 • Číslo elektronickej objednávky,
 • Popis tovaru, ktorý si žiadate vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • Popis vady,
 • Fotodokumentáciu,
 • Fotokópiu pokladničného dokladu alebo záručneho listu,
 • Názov a číslo bankového účtu a kód banky,
 • Dátum a podpis.

Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Doručenie reklamácie spolu s fotografiami reklamovaného tovaru na emailovú adresu objednavky@sadbovezemiaky.sk,
 • Doručenie reklamovaného tovaru spolu so spísanou reklamáciou na adresu predávajúceho: Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou, 95701, v prípade, že sa nedohodneme inak.

Ak podľa fotografií nie je možné jednoznačne určiť príčinu poškodenia a je potrebné podrobiť ju dôkladnejšej analýze, môžeme ako predávajúci požadovať zaslanie tovaru na adresu Agriana s.r.o. Mila Urbana 18, 95701 Bánovce nad Bebravou 95701, pokiaľ sa nedohodneme na inom spôsobe obhliadky poškodenia.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Konkrétny spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri riešení reklamácií je uvedený v Reklamačnom poriadku, ktorý je uvedený na stránke www. sadbovezemiaky.sk v sekcii Reklamačný poriadok.

14. Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

14. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikoné na internetovej stránke www.sadbovezemiaky.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.sadbovezemiaky.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Ako predávajúci si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Doručujeme už od 1 kg v rámci celého Slovenska

Novinky a akcie

Zaregistrujte sa na odber noviniek a získajte najnovšie informácie