Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri riešení reklamácií.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho Agriana. s r.o, so sídlom Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou, zapísaná 8. marca 2007, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17612/R (ďalej len “predávajúci”).

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke, má kupujúci právo podať reklamáciu.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi §619 nasl. Občianského zákonníka.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný vykonať prehliadku tovaru. V prípade, že prehliadku nevykoná, môže svoje nároky uplatniť len ak preukáže, že mal tieto vady tovar už v čase prevzatia tovaru. Reklamáciu za prípadné poškodenie vinou doručovateľa je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa,  prípade, že sa doručovateľ nie je zároveň aj predávajúci. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou záručný list doklad o kúpe. Priložený doklad o predaji (faktúra alebo pokladničný blok) slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na prípady:

 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
 • ak bol kupujúci na vady, v čase uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

Uplatnenie reklamácie

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci môže uplatniť reklamáciu spísaním reklamácie a následným odovzdaním alebo zaslaním poštou do sídla predávajúceho na adresu Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou 95701 alebo elektronickou poštou na objednavky@sadbovezemiaky.sk

Kupujúci uvedie v reklamácii nasledujúce údaje:

 • identifikácia kupujúceho,
 • číslo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • popis vady,
 • fotodokumentáciu
 • fotokópiu pokladničného dokladu alebo záručneho listu
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.

Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • doručenie reklamácie predávajúcemu spolu s fotografiami reklamovaného tovaru na emailovú adresu objednavky@sadbovezemiaky.sk,
 • doručenie reklamovaného tovaru spolu so spísanou reklamáciou na adresu predávajúceho: Mila Urbana 18, Bánovce nad Bebravou, 95701, v prípade, že sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

Reklamácie sú vybavované bezodkladne po obdržaní správy o reklamovanom tovare a dôvodoch reklamácie, najneskôr však do 30 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Pre posúdenie reklamácie je nevyhnutné zaslať fotografie reklamovaného tovaru e-mailom na adresu objednavky@sadbovezemiaky.sk. Ak podľa fotografií nie je možné jednoznačne určiť príčinu poškodenia a je potrebné podrobiť ju dôkladnejšej analýze, môže predávajúci požadovať zaslanie tovaru na adresu Agriana s.r.o. Mila Urbana 18, 95701 Bánovce nad Bebravou 95701, pokiaľ sa strany nedohodnú na inom spôsobe obhliadky poškodenia.

Pri zasielaní tovaru na reklamáciu je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

Pri zasielaní tovaru kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom spísanú reklamáciu, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru alebo záručný list, ak bol vydaný.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Nároky z uplatnenia reklamácie:

Pokiaľ ide o  odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pokiaľ ide o neodstániteľnú vadu, a ide o vadu ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Kupujúci má právo na úhradu poštovného, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.sadbovezemiaky.sk

Doručujeme už od 1 kg v rámci celého Slovenska

Novinky a akcie

Zaregistrujte sa na odber noviniek a získajte najnovšie informácie